Hei fannt der déi neisten Norichten vun der Fuusslee asbl.

  Merci

Merci un jiddereen deen zum Succès vun der "Vakanz am Éislek" bäigedroen hutt, sief et beim Plangen, Bühnebau, Regie, Spillen, Catering, Publikum, etc... Mier gesinn eis rëm zréck 2016 fir den nächsten Fräiliichttheater. A wien weess... vläicht och nach virdrunner?

Weider Infoen...

  Kontakt

Dir hot eng Fro oder eng Suggestioun un eis?

da klickt hei...

  Fuusslee

D'Fuusslee as eng Lee déi zwëschen der Buurschter Millen an dem Buurschter Schlass läit. D'Wuert Lee gët fir eng Daachlee aus Schiefer oder fir ee Fielsreck deen aus dem Buedem erauskuckt gebraucht...

Weider leesen...

Hei d'Fräiliichtspektakelen déi vun der Fuusslee asbl gespillt goufen.

Koob-Glaesener Alice

Présidente & Secrétaire
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Steichen-Keiser Christiane

Caissière
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Stammel Frank

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2011."

Nickels-Theis Annie

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Rodenbour Marc

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2007."

Äeren Numm

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer ???."

De Conseil d'administration vun der Fuusslee asbl besteet aus :

D'Fuusslee asbl as e Veräin deen Fräiliichtspektakelen organiséiert.

Siège social

1, Schlasswee | L-9140 Bourscheid

Kontakt- a Reservéierungsformular

Dir hot eng Fro un eis? Da fëllt einfach de Formulaire hei aus, mir kucke fir iech sou séier wéi méiglech ze äntwerten

Go to top